plaatje
plaatje

 

 

Bij het overlijden van dr. Hinrich Stoevesandt

Via deze link vindt u de vertaling van een In memoriam van dr. Bruce L. McCormack, directeur van het Amerikaanse Center for Barth Studies, geschreven een week na Stoevesandts overlijden. Met betrekking tot de betrokkenheid van Stoevesandt bij het werk van Miskotte is daar nog het een en ander aan toe te voegen.

Lees verder


Preek Miskotte bij de opening van de synode, 30 oktober 1945

Op dinsdag 30 oktober 1945, daags voor Hervormingsdag, werd ’s avonds om 8 uur in de Nieuwe Kerk van Amsterdam een bidstond gehouden ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst in drie eeuwen van de nationale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Voorganger was dr. K.H. Miskotte, vier dagen nadat hij met zijn oratie De praktische zin van de eenvoud Gods was begonnen met zijn werk als kerkelijk hoogleraar namens de hervormde kerk aan de Universiteit van Leiden. De driedaagse bijeenkomst in Amsterdam was een bijzonder gebeuren op een bijzonder moment, zo vlak na de bevrijding en in dezelfde kerk waar Miskotte op 9 mei 1945 zijn befaamde bevrijdingspreek Gods vijanden vergaan had gehouden. Hoewel de kerkelijke context wellicht inmiddels niet zo actueel meer is, leek het ons de moeite waard om de preek die Miskotte die avond hield 75 jaar later op deze website op te nemen. U vindt de integrale tekst hier.

Eerder plaatsten we op deze website de nog niet eerder gepubliceerde preek die Miskotte hield een week na de Watersnoodsramp van 1953 op 8 februari in de Westerkerk van Amsterdam. De volledige tekst daarvan vindt u hier.


De stand van het ambt - studiemiddag 1 november 2019

K.H. Miskotte overdacht in zijn werk en in zijn dagboekaantekeningen dikwijls de zin van het ambt en van zijn ambt van predikant en vertolker van het Woord. Nu eens twijfelde hij daar hartgrondig aan, zoals op zondag 7 april 1929, toen hij in Meppel weigerde voor te gaan in een kerkdienst en hij Karl Barth om raad vroeg over de vraag of hij zijn ambt moest neerleggen. Dan weer waagde hij grote woorden, zoals in Het Waagstuk der Prediking uit 1941: “Geroepen prediker, ga gij ónder met uw ganse wezen, geest, ziel en wil, dat al uw gedachten gevangen zijn tot de gehoorzaamheid aan de waarheid en uw gevoelens, uw stemmingen met niets anders bezig zijn dan deze onderdanigheid te volbrengen tot het einde – en God zal uw arme, sterfelijke tong macht verlenen werken der eeuwigheid te verrichten”. Zijn intredepreek in zijn eerste gemeente Kortgene, op Noord-Beveland, behandelde de tekst uit Lukas 22: 27: “Ik ben in uw midden als één die dient.”

Lees verder


Afscheid Rinse Reeling Brouwer

Op 7 mei 2019 nam dr. Rinse Reeling Brouwer na zeven jaar afscheid als bijzonder hoogleraar van de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeutiek van de Bijbel aan de PThU. Hem werd op die dag een symposium aangeboden, hij hield een oratie en een feestbundel werd hem aangeboden met aan hem opgedragen opstellen.

Lees verder


Digitale Miskotte Nieuwsbrief

Belangstelling voor de digitale Miskotte Nieuwsbrief? Meld u aan bij de secretaris (zinvol@online.nl) met vermelding van mailadres. U kunt zich altijd weer afmelden.