plaatje
plaatje

 

 

Biografische gegevens van Kornelis Heiko Miskotte

 Cornelis Heiko Miskotte

23 september 1894 geboren te Utrecht
vanaf 1900 Openbare Lagere School en Christelijk Gymnasium te Utrecht
vanaf 1914 studie theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
augustus 1920 lezing in Barchem over Adwaita (J.A. dèr Mouw) – de tekst daarvan is later verschenen in Grensgebied
22 mei 1921 Hervormd predikant te Kortgene
Gemeenteblaadje, waarin o.m. de meditatie-series Waarom?’ (over Job), ‘Het profetisch woord’ en ‘Van verborgen omgang’ (over bijbelse vroomheid). In 1976 werd het blad volledig in boekvorm uitgegevn onder de titel …Als één die dient
1923 Praeludium (inleiding tot het verzamelwerk Prof. dr J.H. Gunning, Leven en werken)
1 februari 1923 leert de Römerbrief van Karl Barth kennen
10 september 1923 huwelijk met Cornelia Johanna Cladder
1924

geboorte dochter Titia

5 april 1925 Hervormd predikant te Meppel
1925 Het lyrisch werk van mevrouw Roland Holst
1927 geboorte dochter Eleonora
1928 ontdekt Der Stern der Erlösung van Franz Rosenzweig
1929 Johannus Hermanus Gunning (bewerking van Praeludium)
1929 De verborgene (nadere uitwerking van de meditatie-serie ‘Waarom?’)
1930 Geloof bij de gratie Gods (oorspronkelijk radiopreek op 16 maart 1930 voor de NCRV)
1930

geboorte dochter Heika

9 november 1930 Hervormd predikant te Haarlem
1932 Uitkomst (bundel jeugdpreken)
1932 geboorte zoon Hermannus Heiko
17 december 1932 promotie te Groningen op het proefschrift Het wezen der joodse religie
1934 Korte nabetrachting over de Afscheiding van 1834
1935

De apostolische geloofsbelijdenis (vertaling van en uitgebreide toelichting op de door Karl Barth in Utrecht gegeven colleges over dit onderwerp

1936

Antwoord uit het onweer (omgewerkte en uitgebreide uitgave van De verborgene

31 mei – 2 oktober 1937

Reis naar Nederlands-Indië, heen via Basel (met bezoek aan Barth), terug via Palestina  

1938 De vreemde vrijspraak (bundel preken)  
25 september 1938 Hervormd predikant te Amsterdam
1939

Het gewone leven. In de spiegel van het boek Ruth  

1939

Edda en Thora. Een vergelijking van germaanse en israëlitische religie  

1941 Betere weerstand (illegaal geschrift)
1941 Bijbels ABC (kadercursus voor gemeenteleden)
1941 Het waagstuk der prediking
1941 Messiaans verlangen. Het lyrisch werk van Henriëtte Roland Holst (uitgebreide versie van het werk uit 1927)  
1941 In de ruimte gezet. Overdenkingen van de zin van de zondag
vanaf januari 1943 vrijgesteld voor de bijzondere opdracht van het werk onder de buitenkerkelijken in Amsterdam-Zuid  
1945 Hoofdsom der historie. Voordrachten over de visioenen van de apostel Johannes  
1945 oprichting van het tijdschrift In de Waagschaal; eerste nummer: 6 oktober 1945  
26 oktober 1945 kerkelijk hoogleraar te Leiden, inaugurele rede: De praktische zin van de eenvoud Gods  
30 oktober 1945 leidt de bidstond aan de vooravond van de vergadering der Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk te Amsterdam
1946 In de gecroonde allemansgading (bundel ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Miskotte, uit zijn werk verzameld door Willie C. Snethlage en Hans Plug)
oktober 1946 overlijden van zijn vrouw en van zijn dochter Alma
1947 De blijde wetenschap (over de Heidelbergse Catechismus I-XII)
1948 Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese  
1950 De kern van de zaak. Toelichting bij Fundamenten en Perspektieven, een proeve van hernieuwd belijden
1951 Feest in de voorhof. Sermoenen voor randbewoners
13 november 1953 huwelijk met Janneke van Pienbroek
1954 Grensgebied (bundel literaire opstellen van Miskotte ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, verzameld door Willie C. Snethlage) 
1950-1959 Voorzitter van de Hervormde commissie voor de Psalmberijming
1956

Als de goden zwijgen. Over de zin van het Oude Testament  

14 december 1959

afscheidscollege De moderne dogmaticus als dilettant en dirigent  

1959-1976

woonachtig te Voorst  

1962 De weg van het gebed
1963

Wenn die Götter schweigen (vertaling van Als de goden zwijgen, door Hinrich Stoevesandt; in 1967 verscheen hiervan een Engelse vertaling door John W. Doberstein)  

18 juni 1964 ere-doctoraat te Glasgow
1966

Geloof en kennis (theologische opstellen)  

1969 Kennis en bevinding (meditatieve opstellen)
1969 Miskende Majesteit (bundel preken)
1971

Om de waarheid te zeggen. Opstellen over het kerkelijk belijden  

1974 Gevulde stilte. Enkele gebeden en preken (verzameld door A. Otter)
1975 De weg der verwachting (Miskotte’s laatste preek, gehouden op 20 december 1970 in de Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam; met bijdragen van enkele leerlingen)
31 augustus 1976 overleden te Voorst
3 september 1976 begraven op ‘Rhijnhof’ te Leiden